Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle concepten, offertes, aanbiedingen,
  onderhoudscontracten en andere overeenkomsten tussen WebshopMasters en de
  opdrachtgever.
 • Afwijkende voorwaarden gelden slechts dan indien deze uitdrukkelijk door WebshopMasters
  schriftelijk zijn vastgelegd.

Offerte

 • WebshopMasters biedt de opdrachtgever vrijblijvend een offerte aan.
 • Een akkoord aan een offerte geldt als een bindende overeenkomst tussen de opdrachtgever en
  WebshopMasters. Zowel de opdrachtgever als WebshopMasters dient zich hiermee te houden aan
  de rechten en plichten die de offerte met zich meebrengen.

Onderhoudscontracten

 • WebshopMasters biedt de opdrachtgever vrijblijvend een onderhoudscontract aan.
 • Een ondertekend contract geldt als bindende overeenkomst tussen de opdrachtgever en
  WebshopMasters. Zowel de opdrachtgever als WebshopMasters dient zich hiermee te houden aan
  de rechten en plichten die het contract met zich meebrengen.
 • Zowel de opdrachtgever als WebshopMasters behouden zich het recht voor het contract op ieder
  gewenst moment op te zeggen. Met ingang van de daarop volgende periode zal het
  onderhoudscontract dan worden beeindigd. Deze opzegging dient schriftelijk te gebeuren.

Ontwikkeling producten

 • Bij de ontwikkeling van een website wordt uitgegaan van het concept waarmee de opdrachtgever
  akkoord gegaan is.
 • De voortgang van de ontwikkeling van een product is afhankelijk van de aanlevering van materiaal
  door de opdrachtgever t.b.v. het product. Dit materiaal kan per email of post aan WebshopMasters
  worden toegezonden.
 • Tijdens de ontwikkeling van een website wordt de opdrachtgever voortdurend op de hoogte
  gehouden van de vorderingen zodat wijzigingen en of toevoegingen direct kunnen worden
  meegenomen in de verdere ontwikkeling van de site. Hierbij gaat WebshopMasters uit van de
  billijkheid en redelijkheid van de opdrachtgever, waarmee wordt bedoeld dat niet al te veel kan
  worden afgeweken van het concept en dat er een limiet is aan het aantal wijzigingen dat tijdens de
  ontwikkeling kan worden doorgevoerd.

Oplevering

 • Onder oplevering wordt verstaan het leveren van het in de offerte beschreven product,
  bijvoorbeeld het ontwerpen en ontwikkelen en tevens het uploaden van een website naar de
  serverruimte van de opdrachtgever.
 • Levertijden zijn afhankelijk van de aanlevering van informatie en materialen door de opdrachtgever
  aan WebshopMasters.
 • Oplevering geschiedt pas dan wanneer ook de laatste 50% van het totale factuurbedrag op de
  rekening van WebshopMasters is bijgeschreven.
 • WebshopMasters kan alleen dan een website naar de serverruimte van de opdrachtgever uploaden
  als de opdrachtgever WebshopMasters voorziet van de technische informatie van diens host of
  wanneer opdrachtgever hosting en domein service direct afneemt bij Webshopmasters.

Betaling

 • Facturering geschiedt als volgt: 50% na akkoord van de offerte als aanbetaling 50% na gereedkoming van het product (Dus voordat de site
  aan de opdrachtgever wordt vrijgegeven).
 • Eventuele extra kosten die zijn ontstaan door vernieuwde wensen van de opdrachtgever tijdens de
  ontwikkeling van een product zullen tussentijds dan wel tegelijk met de laatste 50% worden
  gefactureerd.
 • WebshopMasters hanteert, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders met de opdrachtgever
  overeengekomen een betalingstermijn van 14 dagen. De opdrachtgever dient zich aan deze
  betalingstermijn te houden.
 • Ondien de betalingstermijn wordt overschreden zal 1% administratiekosten in rekening worden
  gebracht per verstreken termijn, waarbij elke ingestreken termijn als een volle wordt gerekend.
  Tevens behoudt WebshopMasters zich het recht voor de opdracht te staken.

Copyright

 • Alle conceptuele ontwerpen zijn en blijven intellectueel eigendom van WebshopMasters.
 • WebshopMasters is niet verantwoordelijk voor de inhoud tekstueel en visueel die in opdracht van
  een opdrachtgever op een website wordt geplaatst. Derhalve kan zij nooit aansprakelijk worden
  gesteld voor eventuele negatieve gevolgen aan het adres van de opdrachtgever en of derden.
 • WebshopMasters behoudt zich het recht voor informatie en of fotomateriaal van opdrachtgevers
  t.b.v. websites en andere producten te weigeren, indien dit naar eigen inzicht negatieve gevolgen
  zou kunnen hebben voor derden.

Vertrouwelijke informatie

 • WebshopMasters zal alle informatie van de opdrachtgever vertrouwelijk behandelen.
 • WebshopMasters zal nooit informatie van de opdrachtgever doorspelen aan derden, tenzij
  hiervoor toestemming is gegeven, bijvoorbeeld in geval van ondersteuning van de opdrachtgever
  door webshopmasters bij aanvraag van een domeinnaam en of serverruimte bij een hostingprovider.